Doları devre dışı bırakacak hamle

Doları devre dışı bırakacak hamle

Avrupa Birliği, kuracağı yeni bir ticari mekanizmayla ABD'nin İran'a uygulamaya başlayacağı...

Meteoroloji uyardı! Vatandaş diken üstünde

Meteoroloji uyardı! Vatandaş diken üstünde

Meteoroloji, İstanbul'u vurması beklenen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtına Kırbaç...

Kuzey Kore ve ABD yine karşı karşıya

Kuzey Kore ve ABD yine karşı karşıya

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için...

3. Havalimanından büyüleyen gece manzarası

3. Havalimanından büyüleyen gece manzarası

Havalimanı'nın 'kale' figüründen esinlenerek yapılan 'Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin gün...

Endonezya'da 7,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 7,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sulawesi adasında 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından...

 • Doları devre dışı bırakacak hamle

  Doları devre dışı bırakacak hamle

  Pazar, 30 Eylül 2018 08:00
 • Meteoroloji uyardı! Vatandaş diken üstünde

  Meteoroloji uyardı! Vatandaş diken üstünde

  Pazar, 30 Eylül 2018 07:47
 • Kuzey Kore ve ABD yine karşı karşıya

  Kuzey Kore ve ABD yine karşı karşıya

  Pazar, 30 Eylül 2018 07:40
 • 3. Havalimanından büyüleyen gece manzarası

  3. Havalimanından büyüleyen gece manzarası

  Pazar, 30 Eylül 2018 07:34
 • Endonezya'da 7,5 büyüklüğünde deprem

  Endonezya'da 7,5 büyüklüğünde deprem

  Pazar, 30 Eylül 2018 07:25

Torba Yasa'ya Köşk'ten onay / Tüm Ayrıntılar

torbaCumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda ''Torba Yasa'' olarak bilinen, 6111 sayılı ''Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun''u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 6111 sayılı yasa, Cumhurbaşkanı Gül tarafından Anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlık'a gönderildi.

YASA NELER GETİRİYOR

Yasaya göre, 31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.

Alacaklar, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek.

Belediyelerin su kullanım alacakları ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi durumunda faizleri silinecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.

Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.

Yasanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları bu hükmün dışında tutulacak.

Tutarı 12 TL ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek.

Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve süresi 31 Aralık 2004'den önce olduğu halde ödenmemiş olan alacakların türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle; tutarı 100 TL'yi aşmayan asli alacaklar ve feri alacaklar ile aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 TL'yi aşmayanlar tahsil edilmeyecek.

Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen idari para cezaları, fiilin işlendiği tarihi takip eden takvim yılının son gününe kadar tebliğ edilmediği takdirde idari yaptırım kararı verilemeyecek.

Yasaya göre, çıraklar, stajyer öğrenciler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler, yabancı uyruklu öğrenciler, stajyer avukatlar, İŞKUR'un açtığı meslek edinme kurslarına katılanlar Genel Sağlık Sigortası kapsamında olacak, bu kursa katılanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yine bu kapsamda yer alacak.

Stajyer avukatların sigorta primlerini Türkiye Barolar Birliği ödeyecek. Yabancı öğrenciler, öğrenim gördükleri sürece, ayda 91 TL katkı payı ödeyerek Genel Sağlık Sigortası'ndan yararlanacak. Vakıfların getirdiği öğrencilerin sağlık sigortası masrafları ise Maliye Bakanlığınca üniversitelere aktarılan kaynaktan karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında uzman ve usta öğretici olanlar, yasanın yürürlük tarihinden önceki çalışmalarından dolayı bir ay içinde 30 günden eksik kalan sürelerini borçlanabilecek. Borçlanılan bu süreler sigortalılık süresine sayılacak.

Hizmet akdiyle bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların 2011 yılından önce bağlanan aylıkları, Ocak ayında 60 TL, Temmuz ayında ise yüzde 4 artırılacak.

Yasayla 12 Eylül mağdurlarına, gözaltında veya cezaevinde geçen süreleri için borçlanabilmesine imkan sağlanıyor. Buna göre, sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980'den sonra haklarında kovuşturmaya yer olmadığına ya da beraatlerine karar verilenler, gözaltında ve tutuklulukta geçen süreleri için borçlanabilecek.

Bu kişilerin, durumu belgelemeleri ve yasanın yürürlüğe girişinden sonraki 6 ay içinde talepte bulunmaları gerekiyor. Prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini, bu durumlarından dolayı dava açıp tazminat alanların kendileri, tazminat almayanların primlerini ise Hazine ödeyecek.

Düzenlemeyle Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların KİT'lere devrine imkan sağlanıyor.

Maliye Bakanlığınca belirlenecek rayiç bedeli üzerinden Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların; KİT'ler, müesseseler ve bağlı ortaklıklara sermaye olarak konulmasına, ödenmemiş sermayelerine mahsup edilmesine veya sermaye artırımına ilişkin taahhütlerin karşılanmasında kullanılmak üzere mülkiyetlerinin bunlara devrine, ilgili KİT'in talebi ve Hazine Müsteşarlığının görüşü üzerine Maliye Bakanı yetkili olacak.
ÜNİVERSİTEDEN ATILMA KALKIYOR

Yükseköğretim kurumlarında (hazırlık dahil) bütün sınıflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecekler.

Yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra, yatay geçişleri iptal edilenler de kapsam içinde olacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile polis akademisi ve bağlı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görürken ilişiği kesilenler ise YÖK'ün uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarına intibak ettirilecek.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacak.

Yasanın yürürlüğe gireceği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde kanunda belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Terör suçlarından hüküm giyenler düzenleme kapsamı dışında olacak.

Üniversiteye dönüşte süre sınırı olmayacak.

Öngörülen sürede bitirememe nedeniyle üniversiteden atılma da kaldırıldı. Üniversite öğrencilerinin uygulamadan yararlanabilmesi için süre aşımının uzunluğuna bağlı olarak katlanarak hesaplanacak katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemeleri gerekecek. Bu oran yüzde 300 fazlasına kadar ulaşabilecek.

SPK İSTANBUL'A TAŞINACAK

SPK'nın merkezi İstanbul'a taşınacak. Nakil işlemi iki yılda tamamlanacak. Bakanlar Kurulu bu süreyi uzatabilecek.

Sermaye piyasaları açısından yoğun ilişki içinde bulunulan ülkelerde, Bakanlar Kurulu kararıyla yurt dışı temsilcilikleri açılabilecek.

Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığının talebi üzerine, devletin gerek içeride gerekse dışarıda tahsilat ve tediyatını, bütün hazine işlemlerini, yurt içi ve yurt dışı her türlü para nakil ve havale işlerini yapacak.

SGK'nın taşra teşkilatında sosyal güvenlik denetmeni ve denetmen yardımcısı istihdam edilecek. Kurum sosyal güvenlik kontrol memuru kadrolarında çalışanlardan 6 ay içinde açılacak yeterlilik sınavında başarılı olanlar da denetmen kadrolarına atanacak.


Maliye Bakanlığınca bu taşınmazların mülkiyetinin devrinin ardından yapılması gereken diğer işlemler Hazine Müsteşarlığınca yerine getirilecek.
Vergi borcu nedeniyle hakkında haciz kararı olanlar yurt dışına çıkabilecek.

Yasaya göre, kamu bankaları ile bu bankaların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapım ihaleleri, Kamu İhale Kanunu kapsamında olacak. Ancak, TMSF'nin sahip olduğu bankalar, kamu bankalarının yapım ihaleleri dışındaki işlemleri, kamu bankalarının gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında olacak.

Fakir ailelere kömür yardımı yapılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararnameleri kapsamında; Türkiye Kömür İşletmelerine ait kömür sahalarından yapacağı mal ve hizmet alımları da Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında tutulacak.

Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesince yapılacak. Ancak, denetim, siyasi partilerin amaçlarına ulaşmak için yapılmasında fayda görülen faaliyetleri daraltacak veya bunun yerindeliğini içerecek şekilde yapılamayacak.

Siyasi partiler, amaçlarına ulaşmak için, siyasi faaliyetler kapsamında her türlü harcamayı yapabilecek. Partilerin mal ve hizmet alımı yapım işleri açık ihale, kapalı zarf usulü, doğrudan veya pazarlık usullerinden herhangi biriyle yapabilecek. Siyasi partilerin harcamaları fatura, bunun yerine geçen belge; bunların sağlanamaması durumunda harcamanın doğrulayacak nitelikteki diğer belgelerle kayıt altına alınabilecek. Belgenin kaybolması, yırtılması halinde, fatura ve fatura yerine geçen belgeler ile bunları düzenleyenlerden alınacak onaylı örnekleri kullanılabilecek.

Partiler, çalıştırdıkları kişilere ödedikleri ücretler ve sosyal yardım giderleri ile görevlendirdikleri kişilerin yurt içi ve yurtdışı konaklama, yol masrafı ve diğer harcamalarını gider olarak kaydedebilecek.

SİGARA YASAĞINA UYMAYAN İŞLETMELER

Belediye encümenlerinin, belediye sınırları içerisinde tütün ürünleri için para cezası kesme yetkileri kaldırılıyor.

Yasaya göre, tütün ürünlerine ilişkin yasakların uygulanması ve tedbirlerin alınması ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri yerine, denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılacak.

Uyarıya rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere mahalli mülki amir tarafından 1000-5000 TL arasında para cezası verilecek. Mevcut düzenlemede, yükümlülükleri yerine getirmeyenlere belediye sınırları içerisinde belediye encümeni ceza uyguluyordu ve cezanın alt sınırı da 500 TL idi.

Sigara yasağından dolayı ceza kesildiği halde, fiilin tekrarlanması halinde, para cezası bu kez bir kat artırılacak.
KAPATILAN SİYASİ PARTİLER

Görüşmeler sırasında verilen bir önergeyle, kapatılan siyasi partilerin, kapatma kararından önceki bir döneme ilişkin sorumluları hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış davalardan kaynaklanan kamu alacaklarını da yeniden yapılandırma kapsamına alan bir geçici madde yasaya eklendi.

Buna göre, kapatma kararı tarihinden önceki döneme ait, Anayasa Mahkemesince mali denetim yapılmadığı için karar verilmemiş olanların Hazineye intikal etmemiş mal varlıklarıyla ilgili olarak sorumlular hakkında açılan ve kesin hükme bağlanmamış alacak yeniden yapılandırma tabi tutulacak. Bu kapsamda, davaya konu alacak aslının yüzde 50'si ve Hazineye intikal etmesi gereken tarihten yasanın yürürlüğüne kadar olan dönem TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar öngörülen süre ve taksitlerde ödenecek. Bu şekilde hesaplanan fer'i (asılla ilgili olmayan) tutar ödenmesi gereken asıl alacak tutarının yarısını geçemeyecek. Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen davalılar, yasanın Resmi Gazete'de yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuracak.

Bu maddeye ilişkin önergenin gerekçesinde, ''Anayasa'nın ve Siyasi Partiler Kanunu'nun hükümlerine rağmen, Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan bir mali denetime ve karara dayanmaksızın; kapatılan bir siyasi partinin kapatılma tarihinden önceki bir döneme ilişkin olarak sorumlular hakkında açılmış olan davalardan kaynaklanan ihtilafların görüşülmekte olan yasa tasarısının kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasını öngören hükümleri çerçevesinde çözüme kavuşturulması amaçlanmaktadır'' denildi.

Kaddafi'nin oğlu Kaddafi ilk kez konuştu!(İZLE)

kadgluGazeteci Cüneyt Özdemir, Libya'nın başkenti Trablus'ta Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile görüştü. CNN Türk'te yayınlanan "Haber Toplan...
Gazeteci Cüneyt Özdemir, Libya'nın başkenti Trablus'ta Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ile görüştü. CNN Türk'te yayınlanan "Haber Toplantısı" programına katılan Cüneyt Özdemir, röportajı nasıl gerçekleştirdiğini şöyle anlattı: "Deyim yerindeyse inanılmaz bir operasyon yaptık. Saat 4 gibi Rıdvan Akar'ı aradım dün. Saatlerce tartıştık. Böyle bir röportajı yapmalı mıyız diye. Sonuçta Libya'da çok büyük yatırımları olan Rönesans şirketinin sahibi Erman Ilıcak uçağını tahsis etti röportaj için. Bir grup iş adamı ile birlikte herkesin kaçtığı Trablus'a indik. Önce Havaalanında bekletildik. Ardından Devlet televizyonu'na gittik. Seyfülislam Kaddafi ile de orada görüştük." Seyfülislam Kaddafi'nin olayların ardından ilk kez bir Türk gazetecisi ve Türk kanalına konuştuğunu ifade eden Özdemir, "Libya'da bir medya savaşı başlamış durumda. Yapılan yayınlardan, başta El Cezire'nin yayınından son derece rahatsızlar. Bir bilgilendirme atağına geçtiler. Türk ve dünya kamuoyuna bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Bazı bölgelerde çatışmalar olduğunu saklamıyorlar. Ama 'bunlar terörist' diyorlar. Dış güçlerin propagandası var diyorlar. Sorulması gereken her şeyi sorduk. Malta'ya kaçan pilotlardan, Afrika'dan gelen lejyonerlere her şeyi sorduk. Muammer Kaddafi'nin 40 küsür yıllık iktidarı yetmedi mi? B Planınız var mı? Kaddafi ailesi kaçmayı düşünüyor mu?... Bu soruların hepsini sorduk. Son derece kendinden emin, rahat, batılı izlenimiz veren bir portre Seyfülislam Kaddafi." dedi. Radikal yazarı Özdemir, CNN Türk'te yayınlanan "BEŞN BİRK" isimli programı hazırlayıp sunuyor.

Kaddafi Trablus'a sıkıştı

kaddafiiBaşkent Trablus'ta cuma namazından sonraki gösteriler dikkat çekerken, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, şiddet olaylarında binlerce kişinin ölmüş olabileceğini söyledi. Kaddafi de, protestocuları durdurmak için kesenin ağzını açtı, halka özel ödenek, maaşlara zam ve gıda yardımı kararı aldı. Libya'daki şiddete son vermek için şimdiye dek kınama açıklamalarıyla yetinen uluslararası toplum ise tavrını sertleştiriyor. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Libya'ya karşı yaptırım kararı çıkartılması gündemde. İngiltere ve Fransa, konseye yeni bir karar tasarısı sundu. Tasarıda, topyekün silah ambargosu, mali yaptırımlar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Libya liderlerini insanlığa karşı suçla itham etmesi isteniyor. NATO Konseyi de Libya'da-ki durumu ele almak üzere acil toplandı.

NATO'nun, tahliyeler ve insanî yardım konusunda devreye girebileceği ifade ediliyor. Askerî müdahale konusunda ise ABD'nin tavrı belirleyici olacak. BM İnsan Hakları Konseyi de Libya hükümetini kınayarak, bu ülkede "insanlığa karşı suç" işlenip işlenmediğinin belirlenmesi için araştırma yapılması kararı aldı. İsviçre'nin ardından İngiltere de Kaddafi'nin banka hesaplarını dondurdu. Ülkenin doğusunu muhaliflere devretmek zorunda kalan Libya lideri Muammer Kaddafi, batıda da mevzi kaybediyor. Batı Dağları bölgesindeki üç yerleşim merkezi dün Kaddafi'nin kontrolünden çıktı. Başkent Trablus'a sıkışıp kalan Kaddafi, taraftarlarına "Libya için savaşmaya hazırlanın" mesajı verdi. Kent merkezindeki Yeşil Meydan'dan taraftarlarına seslenen Muammer Kaddafi, halkı silahlandırmak için gerekirse silah depolarının açılacağını belirtti. Kaddafi'nin "İsyancıları yenilgiye uğratacağız." tehdidine rağmen Trablus'ta cuma namazı sonrası binlerce kişi protesto yürüyüşü yaptı. Göstericilere Kaddafi'ye bağlı güçlerin otomatik silah ve roketatarla karşılık verdiği, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi ise geç saatlerde sürpriz bir açıklama yaparak ordunun, isyancılarla mücadele konusunda kendisini geri planda tutacağını belirtti. Kaddafi, bugün itibarıyla 'isyancılarla barışçıl bir çözüme varmış olmayı ümit ettiğini' söyledi.

Trablus'a sıkışıp kalan Muammer Kaddafi'ye yakın isimler de birer birer saf değiştirmeye devam ediyor. Adalet ve içişleri bakanlarının ardından Libya Başsavcısı General Abdurrahman el Abbar istifa ederek muhaliflerin safına katıldı. Protestoculara uygulanan şiddeti protesto etmek için istifa eden Libyalı diplomatlara dün de Paris, Lizbon büyükelçileri ve UNESCO daimi temsilcisinin yanı sıra Arap Birliği delegasyonu ile Cenevre'deki BM temsilciliğinin tamamı eklendi. Ülkenin doğusundaki Bingazi'de ise kentin yönetimini geçici olarak üstlendiğini açıklayan koalisyon, yasal ve halkın yararına olan petrol anlaşmalarının korunacağını bildirdi. Ülkenin ikinci büyük kentinde geçici olarak yönetimi üstlenen 17 Şubat Koalisyonu, iktidar boşluğunu doldurarak şehirde muhtemel kaosun önüne geçiyor. Ordudan yağmalanan silahları geri toplayan geçici yönetim, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyor.

TÜRKİYE, BAE İLE YARDIM GÖTÜRECEK
Abu Dabi'ye dün çalışma ziyareti gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya halkına insanî yardım sağlanması için bugünden itibaren birlikte çalışacaklarını bildirdi. Davutoğlu, "Oradaki kardeşlerimize ulaşmak için çok organize bir şekilde çalışacağız ve ihtiyaç duydukları her şeyi hazırlayacağız." dedi.

Obama Başbakan Erdoğan'la görüştü

msrrBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Barack Obama ile Libya'daki durumu görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Görüşmede, iki ülkenin, Libya'daki vatandaşlarının güvenliği ele alındı. Liderler, Libya hükümetinin, yaptıklarından sorumlu olduğunu belirtti. Libya halkına insani yardım sağlanmasının önemi üzerinde de mutabakata vardılar." denildi.
ULUSLARARASI TOPLUMUN TEPKİSİ GÖRÜŞÜLDÜ

Açıklamada, Obama ve Erdoğan'ın, Libya hükümetinin kendi halkına karşı şiddet kullanmasının kabul edilemez olduğunu söylediği aktarıldı. İki liderin, uluslararası toplumun acilen bu duruma hangi yollarla karşılık vereceği üzerinde durduğu belirtildi.

İlhan Cihaner'e şok

ilhanYargıtay 11. Ceza Dairesi, eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkındaki davada, Cihaner'in üzerine yüklenen suçun Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nca ''görev suçu'' kabul edildiğine işaret ederek, Cihaner'in ''Ergenekon terör örgütüne üye olmak'' suçlamasıyla yargılandığı davada, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınmadığı gerekçesiyle, dava dosyasını tekrar Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Cihaner, Yargıtay 11. Ceza Dairesinde, ''Görevi kötüye kullanmak ve imar kirliliğine neden olmak'' suçlamasıyla yargılanmaya devam edilecek.

Tüm hakları uzungolfm.com'a aittir. Sitedeki bilgi ve reismler kaynak gösterilerek kullanılabilir...

www.uzungolfm.com  www.uzungollu.com